Μέχρι τον Μάρτιο 2018, στα πλαίσια του έργου EPC+, θα υλοποιηθούν συνολικά τουλάχιστον 33 πιλοτικά έργα με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης σε Μικρο Μεσαίες Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτά τα έργα θα υλοποιηθούν από τις νεο-συσταθείσες συμπράξεις (ΣΜΜΕΑ) στις 11 χώρες που συμμετέχουν στο έργο EPC+. Τα πιλοτικά αυτά έργα έχουν ως κύριο στόχο την επίδειξη της ενεργειακής αποδοτικότητάς τέτοιου τύπου έργων, καθώς και της επιχειρηματικής και συνεπώς της οικονομικής βιωσιμότητάς τους. Επίσης, μέσω αυτών, θα επιδειχτεί η δυναμική, καθώς και η προοπτική συμπράξεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

Όλα τα πιλοτικά έργα θα προβληθούν σε Εθνικό και Ευρωπαϊκο επίπεδο. Στην προβολή αυτή θα περιγραφούν αναλυτκά όλα τα πιλοτικά/επιδεικτικά έργα, καθώς και τα αποτελέσματα από τη λειτουργία τους.