Μια ΣΜΜΕΑ (Σύμπραξη ΜΜΕ για την παροχή καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης) είναι μια σύμπραξη ανεξάρτητων εταιρειών, κυρίως ΜΜΕ, που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες και έχουν μια δομημένη μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινούς, συμφωνημένους στόχους.

Όσον αφορά τις ΣΜΜΕΑ, οι κύριοι στόχοι του έργου EPC+ είναι: (1) να αναπτυχθούν και να διατεθούν στις ΣΜΜΕΑ οργανωτικά εργαλεία που θα είναι χρήσιμα για τη σύσταση και τη διαχείρισή τους (π.χ. πρότυπα ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας κ.α), καθώς και (2) η σύσταση τουλάχιστον μιας ΣΜΜΕΑ σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο.

Καμβάς επιχειρηματικού σχεδίου

Μια υπό σύσταση επιχείρηση αντιμετωπίζει το οξύ πρόβλημα μετατροπής της επιχειρηματικής ιδέας σε αξιόπιστη επιχειρηματική πρόταση. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει η ιδέα του Business Model Canvas που παρουσιάζει μια δισδιάστατη απεικόνιση των συστατικών στοιχείων ενός επιχειρηματικού σχεδίου, οργανωμένα σε τέσσερεις βασικές ενότητες: Την επιχειρηματική πρόταση (value proposition), τον πελάτη (customer), την υποδομή (infrastructure) και την κερδοφορία (profit equation). Ο καμβάς αποτελεί ένα δημοφιλές οπτικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε μια νεοφυή εταιρία γιατί τη βοηθά με δομημένο και συνοπτικό τρόπο στο «ξεκαθάρισμα» της επιχειρηματικής ιδέας και μετατροπής της σε μια βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.