Τι είναι μια Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)?

Η ΣΕΑ είναι μια σύμβαση, σύμφωνα με την οποία, ο πάροχος δεσμεύεται για το ενεργειακό αποτέλεσμα που προκύπτει από την υλοποίηση επεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας που θα προτείνει και θα σχεδιάσει. Η αμοιβή της Εταιρείας Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) εξαρτάται απόλυτα από το αποτέλεσμα αυτό.

Η ΕΕΥ αναλαμβάνει τον τεχνικό κίνδυνο και εγγυάται την εξοικονόμηση ενέργειας. Η αμοιβή της ΕΕΥ συνήθως καταβάλλεται ανάλογα με την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει (αν δεν υπάρχει εξοικονόμηση, δεν υπάρχει καμία πληρωμή). Για την μη επίτευξη της εξοικονόμησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης υπάρχουν προκαθορισμένες ρήτρες.

Ο ορισμός μιας ΣΕΑ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εξοικονόμηση είναι: η συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για επενδύσεις (έργο, προμήθεια ή υπηρεσία) για το μέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται με ένα συμβατικώς συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή με άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η εξοικονόμηση χρημάτων.

Τι σημαίνει «πάροχος ΣΕΑ»?

Ως «Πάροχος ΣΕΑ» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες με τη μορφή της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης στις εγκαταστάσεις του τελικού καταναλωτή. Η ΣΕΑ είναι ένας τύπος ενεργειακών υπηρεσιών και είναι σύμφωνη με τον ορισμό του παρόχου υπηρεσιών ενέργειας που προσδιορίζεται στην οδηγία της ΕΕ ως εξής:

Ο «πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια τελικού καταναλωτή. Η «ενεργειακή υπηρεσία» είναι το φυσικό όφελος, η χρησιμότητα ή το πλεονέκτημα που προκύπτουν από συνδυασμό ενέργειας με ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία ή με δράση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, που παρέχεται βάσει σύμβασης και υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη ή εκτιμώμενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας·

Διαδικασία ΣΕΑ

Είναι καλύτερο στις ΣΕΑ να περιλαμβάνεται μόνο ένας τύπος κτιρίων (π.χ. γραφεία) σε ένα σύνολο έργων ΣΕΑ, ή είναι προτιμότερο να περιλαμβάνονται διαφορετικοί τύποι κτιρίων (γραφεία, καταστήματα, νοσοκομεία, κ.λπ.); Αν συνδυάσουμε περισσότερους τύπους κτιρίων, κάνουμε διασπορά/μείωση των κινδύνων, αλλά την ίδια στιγμή, στην ΣΜΜΕΑ θα πρέπει να εμπλακούν περισσότεροι ειδικοί σε θέματα ενέργειας (έναν εξειδικευμένο στα σχολεία, έναν στα γραφεία, έναν σε νοσοκομεία, κ.λπ.). Αυτό είναι δαπανηρό και θα μπορούσε να αυξήσει τελικά τον κίνδυνο. Τι προτείνεται;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από την σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου έργων. Αν η ιδέα των επεμβάσεων σε περισσότερους τύπους κτιρίων είναι μέρος μιας στρατηγικής για τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας κάνοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΣΕΑ οικονομικά / δομικά δυνατό, είναι πιθανώς μια καλή ιδέα. Ωστόσο, αν ο λόγος είναι η «διαχείριση κινδύνου», μέσω της διαφοροποίησης των κτιρίων, μπορεί να μην είναι μια καλή στρατηγική. Διότι, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τις εγγυήσεις απόδοσης για παράδειγμα, μπορεί να είναι προτιμότερο ο πάροχος ΣΕΑ να επικεντρωθεί σε μία τυπολογία κτιρίων και να διασφαλίσει την βέλτιστη αποτίμηση του οφέλους και ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν εις πέρας.

Είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι σχετικά νέα κτίρια με ένα πολύπλοκο HVAC σύστημα έχουν συνήθως ένα αρκετά μεγάλο δυναμικό εξοικονόμηση ενέργειας με μικρή περίοδο αποπληρωμής; δεδομένου ότι σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μέσω «απλώς» της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου;

Για να επιτύχουν τα έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση του εξοπλισμού και στην λειτουργία του. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει πάντα διότι δεν χρησιμοποιούνται ΣΕΑ, είναι πιθανό να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε νέες εγκαταστάσεις μόνο με την βελτιστοποίηση της λειτουργίας.

Είναι σκόπιμο για ένα έργο ΣΕΑ να συνδυαστούν νέα κτίρια γραφείων και μεγαλύτερης ηλικίας γραφεία, όπου απαιτούνται η αντικατάσταση των παραθύρων καθώς και η μόνωση οροφής Ως αποτέλεσμα αυτών των μέτρων η εξοικονόμησης ενέργειας θα έχει μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής. Είναι αυτό μια καλή προσέγγιση;

Το αποτέλεσμα θα αφορά σε ένα «χαρτοφυλάκιο» διαφορετικών κτιρίων, έτσι ώστε το μικρότερο κόστος επεμβάσεων να αντισταθμίζει το μεγαλύτερο κόστος των επεμβάσεων εκσυγχρονισμού. Εκτός αυτού μεμονωμένα έργα αυτού του είδους δύσκολα θα εξασφαλίζουν χρηματοδότηση.

Τι είναι μια ΣΜΜΕΑ;

Μια ΣΜΜΕΑ (Σύμπραξη Μικρο-Μεσαίων επιχειρήσεων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης) είναι μια σύμπραξη ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν τυποποιημένες ενεργειακές υπηρεσίες με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.

Οικονομικά θέματα

Μια ESCO ειδικευμένη σε συστήματα HVAC παραδέχθηκε ότι δεν θα ήταν ανταγωνιστική αν συνδύαζε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε HVAC και μέτρα εξωτερικού κελύφους του κτιρίου (δηλαδή θερμομόνωση της στέγης, αντικατάσταση παραθύρων, κλπ), αν και τα μέτρα αυτά στο κέλυφος του κτιρίου φαίνονται αρκετά απλά. Είναι αυτό μια κοινή άποψη, και είναι δικαιολογημένη;

Υπάρχει χώρος και για τους δύο τύπους έργων στην αγορά. Μια ΕΕΥ έχει σαν προτεραιότητα την επίτευξη των εθνικών στρατηγικών ενεργειακής απόδοσης. Για το λόγο αυτό, οι επεμβάσεις στα συστήματα HVAC καθώς και στο κτιριακό κέλυφος θα πρέπει να συνδυαστούν. Ωστόσο, τα έργα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται με προσοχή διότι οι επεμβάσεις στο σύστημα HVAC αντιμετωπίζονται διαφορετικά στον προσδιορισμό του ενεργειακού οφέλους σε αντίθεση με τις επεμβάσεις στο κέλυφος όπου πρέπει να συνυπολογιστούν και άλλες παράμετροι (θερμική άνεση χρηστών, αρχιτεκτονικός εκσυγχρονισμός κτλ.). Όλα αυτά είναι θέματα συμφωνίας με τον δικαιούχο.

Υπάρχουν συγκεκριμένες εγγυήσεις για τις συμβάσεις ΣΕΑ; Αν ναι, ποιος τις προσφέρει;

Το θέμα των απαραίτητων εγγυήσεων κρίνεται ανά περίπτωση και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (π.χ. οικονομική σταθερότητα της χώρας, πολιτική τραπεζών, εθνική στρατηγική, είδος επέμβασης κλπ.).

Παράδειγμα 1ο: Τσεχία – Δημοπράτηση δημοσίου έργου με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, η ΕΕΥ διαπραγματεύεται με τις τράπεζες τους όρους της σύμβασης και παίρνει την καλύτερη προσφορά από μια τράπεζα ώστε να την συμπεριλάβει στην προσφορά της. Με τον τρόπο αυτό όταν η ΕΕΥ αναλάβει το έργο, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων ως προς τις προσφορές εγγύησης κτλ. και γενικά έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Με την υπογραφή της σύμβασης, η τράπεζα λαμβάνει την εγγύηση της ΕΕΥ και του πελάτη.

Πότε το ποσό επένδυσης μίας ΣΕΑ καταβάλλεται;

Θα πρέπει να καταβάλλεται μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΣΜΜΕΑ και του πελάτη.

Θέματα συμβάσεων

Πού μπορώ να βρω παραδείγματα συμβολαίων ΣΕΑ καθώς και παραδείγματα των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε μια ΣΕΑ;

Μια πολύ περιεκτική επισκόπηση των συμβάσεων ΣΕΑ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του IΕΕ: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in-action/energy-performance-contracting/

Η ΕΕΥ συμμετέχει στην χρηματοδότηση του έργου με ιδία συμμετοχή;

Αυτό εξαρτάται πραγματικά από το είδος της σύμβασης ΣΕΑ. Σχεδόν όλες οι λύσεις είναι εφικτές / δυνατές. Εξαρτάται από τη συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, αλλά θεωρητικά οποιοσδήποτε οικονομικός σχεδιασμός είναι εφικτός.

Διάδοση – Ενημέρωση

Ποιοι είναι οι πιο επιτυχημένοι τρόποι για να έρθετε σε επαφή με πιθανούς πελάτες ή για την ανάπτυξη έργων σε χώρες με αναπτυσσόμενη αγορά ΣΕΑ;

Σχετικές εκδηλώσεις (π.χ. συναντήσεις εργασίες, σεμινάρια, συνέδρια, προσωπικές συνομιλίες κλπ) είναι ο καλύτερος τρόπος για να συναντηθείτε και να έρθετε σε επαφή με τους ενδιαφερομένους. Είναι πάντα χρήσιμο να αναφέρετε τα υφιστάμενα έργα που εργάζεστε, ακόμα κι αν είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Να είστε προετοιμασμένοι, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. Εναλλακτικά, διεθνείς ενώσεις, όπως το eu.ESCO είναι επίσης σημαντικά ώστε να συζητήσουν ιδέες και δίκτυα επαφών.

Ο δικτυακός τόπος του EPC+ είναι επίσης ένα άλλο καλό μέσο ενημέρωσης.

 

Ποια μέσα επικοινωνίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διαδοθεί η αξία και η ποιότητα των ΣΕΑ στους πελάτες;

Σε όλες τις δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας είναι πάντα σημαντικό να αναφέρονται τα έργα βέλτιστης πρακτικής. Εάν δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο στη χώρα, προσπαθήστε να βρείτε παρόμοια προγράμματα (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, κατοικίες, κλπ) από χώρες με πιο ώριμη αγορά ΣΕΑ. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο να εξηγηθούν με αποτελεσματικό τρόπο οι επιτυχημένες ιστορίες, η επίτευξη της εξοικονόμηση ενέργειας, τα χρονοδιαγράμματα του έργου, κ.λπ.

Ερωτησεις – Απαντησεις