Μια ΣΜΜΕΑ (Σύμπραξη Μικρο-Μεσαίων επιχειρήσεων για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης) είναι μια σύμπραξη ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν τυποποιημένες ενεργειακές υπηρεσίες με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτές τις συμπράξεις έχουν μια δομημένη μακροχρόνια συνεργασία με κοινά συμφωνημένους στόχους.

Τα βασικά πλεονεκτήματα μιας ΣΜΕΑ είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη ποιότητα λόγω της εξειδίκευσης του κάθε εταίρου της κοινοπραξίας και την κοινή ανάπτυξη επιχειρηματικών εργαλείων και πρακτικών.
 • Γρήγορη και αποτελεσματική ανάπτυξη έργων, ομαλότερη συνεργασία, περισσότερη μεταφορά τεχνογνωσίας και μικρότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, καθώς οι μακροχρόνιες συμπράξεις – σε αντίθεση με τις συμβατικές βραχυπρόθεσμες συμπράξεις ή συνεργασίες – λειτουργούν πιο αποτελεσματικά λόγω της εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων.
 • Αύξηση του κύκλου εργασίας αλλά και του κόστους πωλήσεων, καθώς οι εταίροι μιας μακροχρόνιας σύμπραξης, μέσω του διευρυμένου δικτύου επαφών τους, έχουν πρόσβαση σε περισσότερους πελάτες.

Πλεονεκτήματα όμως προκύπτουν και από την αξιολόγηση των αδυναμιών των δυνητικών ανταγωνιστών τους π.χ

Μια μεγάλη, (ενδεχομένως και πολυεθνική) Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος από τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα μιας ΣΜΜΕΑ μέσω της πρόσληψης ενός μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού, μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, κλπ. Ωστόσο, μια καλά οργανωμένη ΣΜΜΕΑ έχει τα ακόλουθα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με μια μεγάλη ΕΕΥ:

 • διατηρεί την ευελιξία, την αμεσότητα με τον πελάτη αλλά και την δυναμική καινοτομίας μιας ΜΜΕ
 • έχει συγκριτικά χαμηλότερα κόστη λειτουργίας, λόγω των χαμηλότερων γενικών εξόδων και μισθών.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, διακρίνονται και τα παρακάτω πλεονεκτήματα μιας ΣΜΜΕΑ:

 • Συγκριτικά με τις μεγάλες ΕΕΥ, οι ΣΜΜΕΑ μπορούν να προσφέρουν ενεργειακές υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ειδική εμπειρία και εξειδίκευση του κάθε εταίρου. Αυτή η διαεπιστημονική προσέγγιση έχει μια μοναδική δημιουργική δύναμη. Επίσης, η από κοινού ανάλυση της αγοράς και ανάπτυξη επιχειρηματικών εργαλείων και υπηρεσιών, καθώς και η χάραξη κοινής επιχειρηματικής στρατηγικής μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη.
 • Η προσέγγιση του EPC+ μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους της προσφερόμενης ενεργειακής υπηρεσίας. Στο πρόγραμμα EPC+ θα αναπτυχθούν τυποποιημένες, πρότυπες συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τεχνικά και οικονομικά εργαλεία που θα βοηθάνε στην υλοποίηση της ενεργειακής υπηρεσίας. Ασφαλώς, η τυποποίηση οδηγεί στην μείωση του κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι το χαμηλότερο κόστος δεν θα πρέπει να είναι πάντα το επιζητούμενο. Πολλές φορές, οι καινοτόμες υπηρεσίες μπορεί να έχουν συγκριτικά υψηλότερα κόστη αλλά να παρέχουν συγκριτικά υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας και με αυτόν το τρόπο να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών.
 • Οι ΣΜΜΕΑ είναι περισσότερα ευέλικτες και μπορούν να ανταποκριθούν πιο εύκολα στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη ή της αγοράς. Αυτό οφείλεται κυρίως στον καλύτερο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων συγκριτικά με τις μεγάλες ΕΕΥ που συχνά έχουν ανταγωνιστικά Τμήματα ή/και Διευθύνσεις. Ως εκ τούτου, συνήθως η συνεργασία στις ΣΜΜΕΑ είναι πιο ομαλή. Επίσης, λόγω της μακροχρόνιας γνωριμίας και συνεργασία των εταίρων διευκολύνεται σημαντικά η έναρξη και υλοποίηση των έργων.

Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων που αποτελεί σημαντική παράμετρος επιτυχίας σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και γρήγορα εξελισσόμενη αγορά.

Σήμερα, η κατάσταση της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προτιμήσεις και ανάγκες των δυνητικών πελατών προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την δημιουργία επιχειρηματικών συμπράξεων όπως οι ΣΜΜΕΑ. Πιο συγκεκριμένα:

 • Η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για καινοτόμες, εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας. Συγκριτικά με τις μεγάλες ΕΕΥ, μια μικρή και ευέλικτη σύμπραξη ανεξάρτητων εταιρειών είναι σε καλύτερη θέση για την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσίας, καθώς έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει καλύτερα και γρηγορότερα στις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη.
 • Οι τοπικές ΜΜΕ συνήθως προτιμούνται από τους πελάτες λόγω της άμεσης διαθεσιμότητας τους αλλά και για τοπικιστικούς λόγους.
 • Τα διαφορετικά επιχειρηματικά, επιστημονικά και εμπορικά υπόβαθρα των εταίρων μιας ΣΜΜΕΑ την βοηθά να είναι περισσότερο ανθεκτική στις μεταβολές της αγοράς, δηλαδή να «αντιδράσει» όταν προκύψουν ιδιαίτερα δύσκολες περιστάσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στην μεγαλύτερη ευελιξία της λόγω των διαφορετικών εμπειριών και ικανοτήτων των μελών της.