Το έργο EPC+ προάγει τη συνεργασία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τελικό στόχο την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί στην τυποποίηση των τεχνικών και συμβασιακών ζητημάτων που πιθανώς να προκύψουν σε αυτές τις συνεργασίες.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η μείωση του κόστους των ενεργειακών υπηρεσιών ώστε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, με σχετικά μικρούς προϋπολογισμούς, που προτείνεται να υλοποιηθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να είναι πλέον οικονομικά βιώσιμα και περισσότερο ελκυστικά για δυνητικούς χρηματοδότες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι προσφερόμενες τεχνικές λύσεις και οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης τυποποιηθούν σε σημαντικό βαθμό. Οι προσφερόμενες ενεργειακές υπηρεσίες μπορεί να αφορούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας, με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, που θα υλοποιηθούν και θα χρηματοδοτηθούν μερικώς ή στο συνολό τους με καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης, αλλά και υπηρεσίες για έργα εξοικονόμησης ενέργειας με Συμβάσεις Εγγυημένης Απόδοσης.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου αφορούν:

(1) Στη σύσταση κοινοπραξιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν καινοτόμες ενεργειακές υπηρεσίες και

(2) Στην ανάπτυξη εμπορικών, τυποποιημένων πακέτων ενεργειακών υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα πακέτα αυτά θα είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες της κάθε χώρας και θα συμπεριλαμβάνουν τυποποιημένες τεχνικές λύσεις για συγκεκριμένο κλάδο της αγοράς, μια πρότυπη σύμβαση και, όπου αυτό είναι εφικτό, χρηματοδοτική λύση.

 

Κύριες δραστηριότητες του έργου

  1. Η ανάπτυξη εμπορικών, τυποποιημένων πακέτων ενεργειακών υπηρεσιών.
  2. Η εκπαίδευση ΜΜΕ σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και/ή Συμβάσεις Εγγυημένης Απόδοσης.
  3. Η σύσταση τουλάχιστον 11 νέων κοινοπραξιών ΜΜΕ, στις 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι κοινοπραξίες αυτές θα προσφέρουν καινοτόμες ενεργειακές υπηρεσίες. Στην Ελλάδα θα πρέπει να συσταθεί τουλάχιστον μια κοινοπραξία.
  4. Η υλοποίηση τουλάχιστον 33 πιλοτικών έργων στις 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στην Ελλάδα προβλέπεται η υλοποίηση τουλάχιστον 2 πιλοτικών/επιδεικτικών έργων.
  5. Η διενέργεια μιας Ευρωπαϊκης εκστρατείας ενημέρωσης και διάδοσης των δραστηριοτήτων του έργου.
  6. Η διενέργεια Εθνικών εκστρατειών ενημέρωσης και διάδοσης των δραστηριοτήτων του έργου.