ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ “COOKIES”

Η ιστοσελίδα www.epcplus.org χρησιμοποιεί ιδία cookies και cookies τρίτων ώστε να διευκολυνθεί η περιήγηση.
Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Οι συγγραφείς δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αποζημίωση οποιουδήποτε είδους, επίσης, για έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από την πρόσβαση ή χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας.

Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

Πρόσβαση ως εγγεγραμμένος χρήστης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες , είναι απαραίτητο να εγγραφείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης του www.epcplus.org. Τα δεδομένα που απαιτούνται για να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής παρέχονται ελεύθερα και εθελοντικά, και συνεπώς πρέπει να είναι ακριβή και αληθή.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει σωστή χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.epcplus.org, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για παράνομους σκοπούς ή αντίθετη με την πολιτική τάξη, η υπεράσπιση του έθνους ή της δημόσιας υγείας. Επίσης, δεν μπορεί να αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, και θα πρέπει να κοινοποιήσει στους εταίρους του προγράμματος οποιαδήποτε απώλεια, ληστεία ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που θα μπορούσε να δώσει σε τρίτο πρόσωπο πρόσβαση στο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του.

Κατά την είσοδο, ως εγγεγραμμένος χρήστης, ο χρήστης αποδέχεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα καταχωρούνται σε ένα αρχείο δεδομένων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Οι εταίροι του προγράμματος εγγυώνται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που παρέχονται από κάθε χρήστη

Συνδέσεις

Οι ιστοσελίδες του www.epcplus.org παρέχουν συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων. Ο μοναδικός σκοπός των συνδέσμων είναι να παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα συμπλήρωσης των πληροφοριών μέσω αυτών των διασυνδέσεων. Οι εταίροι του προγράμματος δεν αποδέχονται σε καμία περίπτωση την ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτές τις συνδέσεις.