Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στις σελίδες του www.epcplus.org, η γραφιστική ύλη και ο κώδικας, καθώς και όποιες εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικές σημάνσεις, είναι ιδιοκτησία των εταίρων του προγράμματος, εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι είναι περιουσία άλλου.
Τυχόν αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία ή μετατροπή του περιεχομένου τους, η οποία δεν έχει επιτραπεί ρητά από τους ιδιοκτήτες του, συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται από το νόμο.

Εξαίρεση εγγυήσεων και ευθυνών

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας www.epcplus.org γίνεται υπό τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη του χρήστη .

Πολιτική νομικού περιεχομένου