Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

sme1-390x85_GR
Σύσταση κοινοπραξιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μια ΣΜΜΕΑ είναι μια σύμπραξη ανεξάρτητων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με μακροχρόνια συνεργασία και κοινά συμφωνημένους στόχους. Κοινός τους στόχος είναι η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
training-390x85_GR
Εκπαίδευση των νεο-συσταθεισών ΣΜΜΕΑ. Δράσεις εκπαίσδευσης και επιμόρφωσης των νεο-συσταθεισών ΣΜΜΕΑ. Οι ΣΜΜΕΑ θα επιμορφωθούν σε θέματα που σχετιζονται με τον τρόπο λειτουργίας της σύμπραξης (π.χ. διοικητικά θέματα, καθώς και ζητήματα νομικής και οικονιομικής φύσεως).
energy-390x85_GR
Ανάπτυξη πακέτων ενεργειακών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη εμπορικών και τυποποιημένων ενεργειακών υπηρεσιών που μπορούν να εφαρμοστούν με ευκολία από της νεο-συσταθείσες ΣΜΜΕΑ.
pilot-390x85_GR
Υλοποίηση πιλοτικών/επιδεικτικών έργων. Η πιλοτική/επιδεικτική εφαρμογή των πακέτων ενεργειακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν.
epc-390x85_GR
Σύσταση Διεθνούς Πλατφόρμας. Σύσταση ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας. Μια διεθνή “αγορά” όπου τα μέλη του δικτύου θα μπορούν – σύμφωνα με συμφωνημένους από κοινού κανόνες – να ανταλλάσουν τεχνογνωσία μεταξύ τους, να αναπτύξουν – από κοινού – νέα προϊόντα ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και να αναπτύξουν νέες μορφές συνεργασίας (τύπου ΣΜΜΕΑ).
disseminaton-390x85_GR
Δράσεις διάδοσης – ενημέρωσης: Αφορά τη διενέργεια μιας Ευρωπαϊκης, καθώς και εθνικών εκστρατειών διάδοσης και ενημέρωσης του κοινού.

Ενημερωτικα Δελτια Εργου + Δελτια Τυπου ΚΑΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ EPC+ ΤΟΥ ΚΑΠΕ Δυο νέα πιλοτικά έργα επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σε φορείς/επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα υλοποιηθούν σύντομα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Energy Performance Contracting Plus (www.epcplus.org), του προγράμματος HORIZON 2020, που συντονίζει το ΚΑΠΕ. Περισσότερα.. … +

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Συμπράξεις MME για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Το ευρωπαϊκό έργο EPC+ που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2015, σήμερα βρίσκεται ήδη στα μισά υλοποίησής του και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο 2018, προάγει τη συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τελικό στόχο την παροχή τυποποιημένων ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Περισσότερα.. … +

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EPC+: 9-10 ΜΑΙΟΥ 2017.

Η τέταρτη τεχνική συνάντηση του έργου EPC+ έλαβε μέρος στη Μαδρίτη στις 9-10 Μάιου 2017. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο. Η επόμενη τεχνική συνάντηση του έργου … +